Forhistorie

Det er da dejligt at bo i Lunden...

...men det har desværre vist sig at Lunden skal igennem en nødvendig renovering.

I starten af dette årti startede bestyrelsen med at undersøge muligheden for renovering af vores blokke og fornyelse af køkkenerne. Vi undersøgte muligheden for isolering af vores gavle, nye indgangspartier, fugerne i ydermuren af blokkene skulle tætnes, installationsrør skulle udskiftes og køkkenerne skulle udskiftes. På det ekstraordinære afdelingsmøde den 4. november 2003 blev dette arbejde forelagt beboerne.

Dette arbejde var forberedelsen til en helhedsplan for vores renovering. Med en helhedsplan var det tanken, at vi skulle søge Landsbyggefonden (LBF) om tilskud. LBF er den offentlige instans, der styrer al støttet boligbyggeri under den almene boligsektor.

På foranledning af Lejerbo indledte vi et samarbejde med arkitekt Peter Tybrind og ingeniør Jens Nielsen. De skulle lave den endelige helhedsplan og gennemgå vores bygninger. Dette blev startskuddet til en større undersøgelse af vores bygninger. Mange betonprøver blev udtaget fra vores blokke og analyseret på Force-Technologi. Vi fik dommen, at vores ydermur var angrebet af karbonatisering. Samtidig var det helt sikkert, at kilerne under vores gulve var en fejlproduktion fra en bestemt årgang. Vi har fra dette arbejde en 600 siders rapport om vores byggeskader.

På det ekstraordinære afdelingsmøde den 8. juni 2004 blev resultaterne af denne undersøgelse forelagt beboerne. Det blev samtidig besluttet at gå videre med en helhedsplan for renovering af Lunden med denne undersøgelse som bilag. Det blev også godkendt, at helhedsplanen skulle fremsendes til Landsbyggefonden. Ansøgningen blev af LBF accepteret, men LBF kunne bare ikke bevilge nogen penge før i år 2009.

Fra dette afdelingsmøde har vi også den første Lundeavisen. I denne er omtalt skader, renovering og tidsplaner. Beboergrupperne kunne som en start begynde med at orienterer sig i det materiale, vi har fra denne periode. Helhedsplanen danner grundlaget for de renoveringsarbejder, vi nu skal i gang med.

På grund af manglende bevillinger fra LBF skal vi nu frem til år 2007, før vi kunne komme videre med renoveringen. Den 12. september 2007 afholdt vi et orienteringsmøde for beboerne, hvor ønsket om tagboliger blev fremlagt. Samtidig blev også planen for nye grønne friarealer fremlagt af landskabsarkitekt Peter Holst. Til dette møde blev lavet Lundeavisen nr. 2. I denne er også en ny tidsplan med afslutning af renoveringen ultimo år 2012. Senere i år 2007 blev ønsket om tagboliger underkendt af Brøndby Kommune.

Som forberedelse til den kommende renovering her i Lunden har vi nu været igennem en skema A runde. Det har vi skullet, da Lunden er et alment boligbyggeri og underlagt lovkomplekset omkring alment byggeri. Vi skal, inden selve renoveringen starter, igennem en runde med skema B, der omhandler hele licitationsresultatet. Når hele renoveringen er gennemført, så skal vi lave skema C, der omhandler hele byggeregnskabet.